(Minh họa)

Nơi cư trú của cá nhân

  •   18/06/2015 08:51:00 PM
  •   Đã xem: 262
  •   Phản hồi: 0

1. Nơi cư trú.
2. Nơi cư trú của người chưa thành niên.
3. Nơi cư trú của người được giám hộ.
4. Nơi cư trú của vợ, chồng.
5. Nơi cư trú của quân nhân.
6. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động.

Đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện

  •   20/07/2015 06:22:00 PM
  •   Đã xem: 214
  •   Phản hồi: 0

is (79)

Giám hộ

  •   16/11/2015 08:33:00 PM
  •   Đã xem: 169
  •   Phản hồi: 0

1. Giám hộ
2. Giám sát việc giám hộ
3. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ
4. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên
5. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự
6. Cử người giám hộ
7. Thủ tục cử người giám hộ
8. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi
9. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
10. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự
11. Quyền của người giám hộ
12. Quản lý tài sản của người được giám hộ
13. Thay đổi người giám hộ
14. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử
15. Chấm dứt việc giám hộ
16. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

Giới thiệu

Thành viên Công ty

Giám đốc Công ty    Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY BAN CỐ VẤN

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo