Công ty Luật TNHH Sao Thủy

http://luatsaothuy.com


Thương nhân

(Minh họa)

(Minh họa)

1. Thương nhân.
2. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của Thương nhân.
3. Hiệp hội thương mại.

1. Thương nhân (Điều 6 LTM):
1.1 Thương nhận bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
1.2. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong cá ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm.
1.3. Quyền hoạt động thương mại hợp pháp của Thương nhân được Nhà nước bảo hộ.
1.4. Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền của Nhà nước.
 
2. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của Thương nhân (Điều 7 LTM):
Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, Thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.
 
3. Hiệp hội thương mại (Điều 9 LTM):
3.1. Hiệp hội thương mại được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thương nhân, động viên Thương nhân tham gia phát triển thương mại, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại.
3.2. Hiệp hội thương mại được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.