(Minh họa)

Công ty hợp danh

 •   27/11/2015 07:50:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

1. Công ty hợp danh
2. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
3. Tài sản công ty hợp danh
4. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh
5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
6. Hội đồng thành viên
7. Triệu tập Hội đồng thành viên
8. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
9. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
10. Tiếp nhận thành viên mới
11. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

(Minh họa)

Doanh nghiệp nhà nước

 •   16/09/2015 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

1. Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước
2. Cơ cấu tổ chức quản lý
3. Hội đồng thành viên
4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên
5. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên
6. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên
7. Chủ tịch Hội đồng thành viên
8. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng thành viên
9. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên
10. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
11. Chủ tịch công ty
12. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty
13. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc
14. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý công ty khác
15. Ban kiểm soát
16. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên
17. Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
18. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
19. Trách nhiệm của Kiểm soát viên
20. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên
21. Công bố thông tin định kỳ
22. Công bố thông tin bất thường

(Minh họa)

Công ty TNHH một thành viên

 •   08/08/2015 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Thực hiện góp vốn thành lập công ty.
3. Quyền của chủ sở hữu công ty.
4. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.
5. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt.
6. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.
8. Chủ tịch công ty.
9. Giám đốc, Tổng giám đốc.
10. Kiểm soát viên.
11. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
12. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên.
13. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.
14. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan.
15. Thay đổi vốn điều lệ.

(Minh họa)

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 •   14/07/2015 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
2. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
3. Sổ đăng ký thành viên.
4. Quyền của thành viên.
5. Nghĩa vụ của thành viên.
6. Mua lại phần vốn góp.
7. Chuyển nhượng phần vốn góp.
8. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.
9. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
10. Hội đồng thành viên.
11. Chủ tịch Hội đồng thành viên.
12. Triệu tập Hội đồng thành viên.
13. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên.
14. Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
15. Biên bản họp Hội đồng thành viên.
16. Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
17. Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên.
18. Giám đốc, Tổng giám đốc.
19. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc.
20. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
21. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.
22. Thay đổi vốn điều lệ.
23. Điều kiện để chia lợi nhuận.
24. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia.
25. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác.
26. Khởi kiện người quản lý.

(Minh họa)

Tên doanh nghiệp

 •   11/07/2015 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

1. Tên doanh nghiệp.
2. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp.
3. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp.
4. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.
5. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

(Minh họa)

Người đại diện

 •   03/07/2015 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức.
4. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức.

Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty

Công ty Luật TNHH Sao Thủy Tên giao dịch: Luật Sao Thủy Tên tiếng Anh: Mercury Law Company Limited Tên viết tắt: MLC Tiền thân là Văn phòng Luật sư Trương (thành lập năm 2007). Với phương châm “Luật Sao Thủy – Niềm Tin Của Bạn”, Luật Sao Thủy luôn luôn xác định niềm tin là yếu tố nền tảng...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất của website luatsaothuy.com?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo