(Minh họa)

Hợp đồng lao động vô hiệu

 •   30/12/2015 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0

1. Hợp đồng lao động vô hiệu
2. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
3. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

(Minh họa)

Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

 •   07/09/2015 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.
3. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
4. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.
5. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
6. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
8. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
9. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
10. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
11. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.
12. Phương án sử dụng lao động.
13. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
14. Trợ cấp thôi việc.
15. Trợ cấp mất việc làm.

(Minh họa)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ

 •   20/07/2015 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

(Minh họa)

Thực hiện hợp đồng lao động

 •   10/07/2015 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động.
2. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
3. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
4. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
5. Người lao động làm việc không trọn thời gian.

(Minh họa)

Thời giờ làm việc

 •   29/05/2015 07:53:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

1. Thời giờ làm việc bình thường.
2. Giờ làm việc ban đêm.
3. Làm thêm giờ.
4. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt.

(Minh họa)

Tiền lương

 •   29/05/2015 07:38:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0

1. Tiền lương.
2. Mức lương tối thiểu.
3. Hội đồng tiền lương quốc gia.
4. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
5. Hình thức trả lương.
6. Kỳ hạn trả lương.
7. Nguyên tắc trả lương.
8. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
9. Tiền lương ngừng việc.
10. Trả lương thông qua người cai thầu.
11. Tạm ứng tiền lương.
12. Khấu trừ tiền lương.
13. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương.
14. Tiền thưởng.

(Minh họa)

Giao kết hợp đồng lao động

 •   28/05/2015 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

1. Hợp đồng lao động.
2. Hình thức hợp đồng lao động.
3. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động.
4. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động.
5. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động.
6. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động.
7. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.
8. Loại hợp đồng lao động.
9. Nội dung hợp đồng lao động.
10. Phụ lục hợp đồng lao động.
11. Hiệu lực của hợp đồng lao động.
12. Thử việc.
13. Thời gian thử việc.
14. Tiền lương trong thời gian thử việc.
15. Kết thúc thời gian thử việc.

Giới thiệu

Ban Cố vấn

1. Cố vấn pháp luật: Luật sư Nguyễn Văn Thiên Ông có trên 19 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện trong nhiều vụ án hình sự, dân sự, lao...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo