(Minh họa)

Công ty cổ phần  

 •   28/03/2016 09:47:00 AM
 •   3
 •   0

1. Công ty cổ phần
2. Vốn công ty cổ phần
3. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp
4. Các loại cổ phần
5. Quyền của cổ đông phổ thông
6. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
7. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết
8. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
9. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
10. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập
11. Cổ phiếu
12. Sổ đăng ký cổ đông
13. Chào bán cổ phần
14. Chào bán cổ phần riêng lẻ
15. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
16. Bán cổ phần
17. Chuyển nhượng cổ phần
18. Phát hành trái phiếu
19. Mua cổ phần, trái phiếu
20. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
21. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
22. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
23. Trả cổ tức
24. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức
25. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
26. Đại hội đồng cổ đông
27. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
28. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
29. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
30. Mời họp Đại hội đồng cổ đông
31. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
32. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
33. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
34. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
35. Điều kiện để nghị quyết được thông qua
36. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
37. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
38. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
39. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
40. Hội đồng quản trị
41. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
42. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
43. Chủ tịch Hội đồng quản trị
44. Cuộc họp Hội đồng quản trị
45. Biên bản họp Hội đồng quản trị
......

(Minh họa)

Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

 •   24/11/2015 08:17:00 AM
 •   167
 •   0

1. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam
2. Quyền của Văn phòng đại diện
3. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện
4. Quyền của Chi nhánh
5. Nghĩa vụ của Chi nhánh
6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
7. Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam
8. Chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

(Minh họa)

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 •   06/01/2016 07:38:00 AM
 •   145
 •   0

1. Tiền lương do Nhà nước quy định
2. Tiền lương do đơn vị quyết định
3. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định nêu trên mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

is (79)

Giám hộ

 •   16/11/2015 08:33:00 AM
 •   167
 •   0

1. Giám hộ
2. Giám sát việc giám hộ
3. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ
4. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên
5. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự
6. Cử người giám hộ
7. Thủ tục cử người giám hộ
8. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi
9. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi
10. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự
11. Quyền của người giám hộ
12. Quản lý tài sản của người được giám hộ
13. Thay đổi người giám hộ
14. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử
15. Chấm dứt việc giám hộ
16. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

(Minh họa)

Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

 •   09/12/2015 08:06:00 AM
 •   151
 •   0

1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất
2. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
3. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
4. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất
5. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất
6. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
7. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

(Minh họa)

Các biện pháp tư pháp

 •   22/11/2015 10:43:00 PM
 •   182
 •   0

1. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
2. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi
3. Bắt buộc chữa bệnh
4. Thời gian bắt buộc chữa bệnh

Giới thiệu

Giám đốc Công ty

    Luật sư Trương Bạch Thủy, thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giám đốc Công ty   Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 1996 và tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 1999. Ông là người...

Thăm dò ý kiến

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo